اولین خانه ایکه برای مکان عبادت خلق بنا شد همان مکه است که در آن برکت و هدایت خلایق است . درآن خانه آیات ربوبیت پیداست  مقام ابراهیم خلیل است  هرکه در آنجا داخل شود ایمن باشد و مردم را حج و زیارت این خانه واجب است  برهرکسی که توانایی برای رسیدن به آنجا را یافت و هرکه کافر شود تنها بخود زیان رسانیده که البته خدا از اطاعت خلق بی نیاز است
(ازکلام الله مجید ایات 96 و 97 از سوره مبارکه آل عمران )

Update: New specials for Hajj @ Umra 2017  now available!

Parvazenoor Hajj & Pilgrimage Canada

به سایت ویژه حج و عمره پرواز نور – کانادا

خوش آمدید